Home - Politie afkortingen - Politie codes - Politie herkenning - Roepnamen speciale inzet - Politie status codes
 
Brandweer codes en afkortingen - Codes Rijksdienst wegverkeer (RDW) - P2000 Codes - Spelling alfabet
 
Regio Rotterdam Rijnmond - Links naar overige regio's - Site links - Live online scanner - C2000 informatie
 
District 1 - District 2 - District 3 - District 4 - District 6 - District 9 - District 10 - District 11 - District 12 - Overige

Politie radio C2000 informatie

C2000 Rotterdam Rijnmond
Vanaf dit voorjaar is het nieuwe digitale communicatienetwerk C2000 voor politie, brandweer en ambulance actief in de regio Rotterdam Rijnmond. Voor de scannerluisteraars in deze regio betekent dat meeluisteren niet meer mogelijk is.

Versleuteling C2000 praktisch onkraakbaar
Directeur van Gronsveld van de Projectdirectie C2000 heeft laten weten dat het afluisteren van C2000 mogelijk is. Afluisteren is niet strafbaar, net zo als het luisteren naar de communicatie van politie, brandweer of vliegtuigen niet verboden is. Afluisteren van C2000 is ook niet strafbaar, maar het is evenmin zinvol. De luisteraar hoort slechts een lage bromtoon. Dat is het versleutelde en in tijdsloten verzonden signaal. C2000 is met een 128-bits sleutel vercijferd. Het kost een snelle computer een aantal dagen om de sleutel te breken. De sleutels worden echter regelmatig gewisseld zodat tegen de tijd dat de sleutel gebroken is, deze alweer vervangen is. Een portofoon die gestolen wordt, kan van afstand worden uitgeschakeld. Omdat ook de politie over peilapparatuur beschikt, kan een gestolen portofoon worden opgespoord zodra deze zich probeert te melden. De portofoon krijgt geen toegang, maar de apparatuur houdt wel bij vanwaar de portofoon contact probeerde te maken.
Ook tegen onbevoegd zenden op C2000 zijn maatregelen genomen. Met het agentschap Telecom is afgesproken dat pogingen tot onbevoegd zenden op de C2000 frequenties met de hoogste prioriteit zullen worden opgespoord.
(10-09-2004)

C2000 netwerk overgedragen
Met een feestelijke bijeenkomst in het museum voor Communicatie heeft Tetraned het C2000 netwerk overgedragen aan minister Remkes van BZK. Volgens de minister is het netwerk maar een half jaar te laat opgeleverd en zijn de kosten met 600 miljoen binnen de begroting gebleven. Het netwerk is volgens de minister nog niet helemaal af. Zo is nog niet overal 95% buitendekking gegarandeerd en ook de binnendekking moet nog worden gesleuteld.
De minister vond de naam de grootste fout in het project. Het had nooit C2000 moeten gaan heten omdat was afgesproken dat het in 2004 zou worden opgeleverd. Net als Betuwelijn was C2000 een verkeerde naam.
Remkes ging vooral in op de afluisterbaarheid van C2000. Het is volgens de minister niet onmogelijk dat het systeem ooit gekraakt wordt, maar het is wel onwaarschijnlijk. Anders zouden niet zoveel mensen vragen om toelating op net netwerk. Scannerluisteraars hebben wat de minister betreft dikke pech. Ze kunnen hun scanner wel weggooien, want volgend jaar is het daar volledig stil. Ze hoeven er ook niet op rekenen dat -zoals een scannerluisteraar probeerde- het ministerie een vergoeding gaat geven wegens overbodigheid van de scanner. Evenmin wordt de groep C2000 gebruikers ver uitgebreid. Naar aanleiding van een vraag van de NVJ liet de minister weten dat journalisten zeker niet mogen meeluisteren op C2000, maar dat er voor hen wel een apart informatiemedium wordt ontwikkeld.
(09-09-2004)

Reactie Telegraaf: C2000 gekraakt
In een reactie op het persbericht van F.C. van Gronsveld gaat de Telegraaf nog een stapje verder. Volgens het blad is er apparatuur die de portofoons niet alleen kan uitpeilen, maar ook afluisteren. Deze discussie is ruim een jaar geleden ook in Verbinding gevoerd. De conclusie was toen dat het op zich mogelijk is om er achter te komen hoe de computer en randapparaten contact maken. (Een uitgebreid technisch artikel over het maken van verbindingen met TETRA staat gepland voor het oktobernummer van Verbinding.) Door het analyseren van de informatie op het verkeerskanaal gecombineerd met uitpeilen en bij politiebureaus posten om te kijken welk voertuig en welke portofoon welk signaal uitzendt, kan binnen een aantal dagen het trunkinggedrag van een lokaal politiekorps worden gereconstrueerd. Probleem is echter dat de informatie die via C2000 verstuurd wordt, kan worden versleuteld. Het breken van de sleutels is nog een flinke klus, maar is technisch te doen. De conclusie van De Telegraaf dat afluisteren nu al mogelijk is, lijkt ons wat optimistisch (of pessimistich, al naar gelang u aan de kant van de scannersluisteraars of aan de kant van de overheid staat).
(04-09-2004)

Reactie C2000: peilen niet altijd mogelijk
In een reactie op het Telegraafbericht van 2 september laat F.C. van Gronsveld, directeur van de C2000-projectorganisatie weten:
"Het klopt dat C2000 portofoons zijn uit te peilen. Dat is geen nieuws want alle zendapparatuur is uit te peilen. De analoge apparatuur is daarbij nog eens zeer eenvoudig af te luisteren waardoor bepaalde eenheden bij speciale acties overgingen tot versleutelde communicatie. Bovendien is van de analoge netwerken bekend welke frequentie een bepaalde organisatie gebruikt. Omdat er momenteel 100 analoge netwerken zijn die elk gebruik maken van andere frequenties is een versleuteld analoog signaal zo eenvoudig te peilen dat deze eenheden uiteindelijk weer gebruik maakten van GSM telefoons om op te gaan in de massa. C2000 heeft als groot voordeel dat het één landelijk digitaal netwerk is waarop alle gesprekken van alle gebruikers worden versleuteld. Het netwerk wordt gebruikt door c.a. 70.000 gebruikers van politie, brandweer, ambulance en Koninklijke Marechaussee. De frequenties die voor C2000 gebruikt worden zijn niet specifiek aan één van deze organisaties toegewezen: een frequentie kan op het ene moment gebruikt worden door de politie en op een ander moment door de brandweer. Behalve dat deze hulpverleners gebruik maken van portofoons worden al hun duizenden voer-, vaar- en vliegtuigen voorzien van mobilofoons. Een ontvanger kan geen onderscheid maken tussen een mobilofoon en een portofoon. Daarnaast zijn er inmiddels al tal van gelieerde organisaties die toestemming hebben om gebruik te maken van het C2000 netwerk. Nog eens duizenden medewerkers van Staatsbosbeheer, de bedrijfsbrandweren en reddingsmaatschappijen als ook parkeerwachters en stadswachters met opsporingsbevoegdheden worden toegelaten op het netwerk. Daardoor is het voor iemand met een ontvanger wel mogelijk om activiteiten op het netwerk te peilen maar onmogelijk om na te gaan wie verantwoordelijk is voor deze activiteit.
Bovendien kunnen hulpverleners gebruik maken van de functionaliteit .Transmit inhibit.. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat een portofoon absoluut niet zendt waardoor deze ook niet te peilen is terwijl wel alle berichten ontvangen worden. De overige functionaliteiten blijven gewoon werken. Ambulancemedewerkers die in ziekenhuizen komen zetten hun portofoon in deze stand om ervan verzekerd te zijn dat ze geen medische apparatuur verstoren. Voor medewerkers van bepaalde eenheden die tijdens een operatie absoluut niet gepeild willen worden, biedt deze technische functionaliteit ook uitkomst. In het artikel wordt verder gemeld dat de beveiliging van het pagingsysteem inmiddels ook is gekraakt. Het pagingsysteem (P2000) is echter nooit beveiligd geweest. De reden hiervoor is dat de beveiliging ofwel zeer eenvoudig zou zijn te kraken ofwel het operationele proces teveel zou frustreren. Omdat deze berichten veelal oproepen van de vrijwillige brandweer betreffen hebben de gebruikers ervoor gekozen P2000 niet te beveiligen. Tot slot maakt de Telegraaf weer melding van een overschrijding van het budget van miljarden euro.s, een vertraging van twee jaar en dat C2000 niet werkt in woningen. Voor alle duidelijkheid: de kosten van het Rijk voor de bouw van het C2000 netwerk bedragen 603 miljoen Euro. Daarmee blijven de kosten binnen de financiële bandbreedte van de begroting van 1996 terwijl er steviger masten zijn gebouwd dan oorspronkelijk bedacht, nagenoeg alle vaste lijnen dubbel zijn uitgevoerd in plaats van enkel en de buitenhuisdekking in landelijke gebieden is verhoogd van 80 tot 95 %. De regionale kosten bedragen in totaal ca. 165 miljoen Euro. Het netwerk zou worden opgeleverd in januari 2004, dat is uiteindelijk 1juli 2004 geworden. De bewering van de Telegraaf dat er in woningen met C2000 geen binnenhuisdekking zou zijn wordt in de praktijk gelogenstraft. Want ondanks het feit dat binnenhuisdekking niet gegarandeerd is blijkt er in de praktijk veelal wel sprake van te zijn. Daar waar speciale maatregelen worden getroffen kan binnenhuisdekking wel worden gegarandeerd."
(03-09-2004)

C2000 makkelijk uit te peilen
De Telegraaf meldt met chocoladeletters op de voorpagina dat de onderwereld druk bezig is om zich voor te bereiden op C2000. Afluisteren is (nog) niet mogelijk, maar wel is er inmiddels op Internet apparatuur te koop om gebruikers van C2000 uit te peilen. Voor inbrekers is het vaak voldoende om te kunnen zien of er surveillancewagens naderen danwel dat deze hen volgen. Volgens de Telegraaf gebeurt dit door het meten van de sterkte van de signalen.
Volgens de Nederlandse Politiebond is het levensgevaarlijk als agenten kunnen worden uitgepeild en had het ministerie dit kunnen voorzien en heeft men jaren de kans gehad om maatregelen te nemen.
De Telegraaf meldt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken het bestaan van de peilapparatuur bevestigt, maar zegt dat agenten uitpeilen kunnen voorkomen door hun portofoon op alleen luisteren te zetten, zoals ook verplicht is wanneer een portofoon meegenomen wordt een ziekenhuis in.
Volgens de technicus van Verbinding is uitpeilen van iedere zender mogelijk zodra deze gaat zenden, ook bij een Trunking systeem als C2000. Zo'n systeem moet altijd een vast controlekanaal hebben om te kunnen functioneren. Via dit kanaal hebben netwerk en randapparaat voordurend contact en zijn daardoor makkelijk uit te peilen. Feitelijk is iedere zender uit te peilen, zoals al bijna een eeuw gebeurt door de Radio Controledienst, (contra) spionage en criminelen. Ook bij het huidige, analoge netwerk zijn portofoons en mobilofoon uit te peilen. De portofoon op alleen luisteren zetten is een goede oplossing, maar dan kan de agent de alarmcentrale niet meer bereiken. Evenmin weet de alarmcentrale waar de agent is.
(02-09-2004)

Gedragscode Tetra portofoons in ziekenhuizen
De ministeries van BiZa en VWS hebben een onderzoek laten doen naar de invloed van Tetra portofoons op apparatuur in ziekenhuizen en ambulances. Dit project is uitgevoerd o.l.v. de GG&GD in Amsterdam. Twee Amsterdamse ziekenhuizen, te weten het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Vrije Universiteit medisch centrum (Vumc) hebben hun medewerking verleend aan het project. TNO Preventie en Gezondheid heeft de metingen uitgevoerd en de rapportage opgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat er alleen bij een zeer klein deel van de medische apparatuur in ziekenhuizen en ambulances invloed te merken is van een zendende portofoon. Meestal moest daartoe de portofoon tegen het apparaat aan gehouden worden. Bij geen enkel apparaat is op enkele meters afstand nog invloed van de portofoon meetbaar. Toch hebben de ministeries een richtlijn opgesteld die het gebruik van Tetra-portofoons in ziekenhuizen gelijk stelt met GSM-telefoons. Alleen portofoons die zijn uitgerust met een `transmit inhibit' functie mogen gebruikt worden. De andere moeten bij betreden van een ziekenhuis worden uitgezet. Slechts voor één specifiek apparaat wordt nadere instructie gegeven: de externe defibrilator (plofkoffer) die ook bij politie en brandweer wordt gebruikt bij hartstilstand. De portofoon moet daar minstens twee meter vandaan worden gehouden. De instructie wordt opgenomen in het lesmaterieel over C2000.
Bij de nieuwste generatie medische apparatuur wordt al rekening gehouden met de straling en worden de apparaten hiervoor afgeschermd.
(31-08-2004)

Rotterdam wacht nog met C2000
Burgemeester Opstelten wil nog zeker een jaar wachten met de invoering van C2000. Dat heeft burgemeester Opstelten geantwoord op vragen van het raadslid Siemons (Leefbaar Rotterdam). Pas als uitgebreide testen bij de politie Rotterdam-Rijnmond positief uitvallen wil Opstellen overgaan tot invoering van C2000 in Rotterdam. Opstelten houdt echter de mogelijkheid open dat Rotterdam niet op C2000 overgaat. Opstelten heeft minister Remkes gevraagd om eerst alle problemen met C2000 op te lossen. Pas als C2000 net zo goed werkt als het huidige analoge systeem wil Rotterdam een go of no-go beslissing nemen over C2000.
(26-08-2004)

Frequentie P2000 pager verkeerd gekozen
Ook bij het paging-alarmeringsnet P2000, onderdeel van het C2000 project, zijn kostbare fouten gemaakt. De frequentie die gekozen was voor P2000, 164.7500 mHz en die in de regio Amsterdam e.o. reeds in gebruik is, blijkt niet bruikbaar in heel Nederland. Deze frequentie stoort namelijk met oude analoge netwerken in o.a. Utrecht en Zeeland. Volgens ITO zal de frequentie nu voor heel Nederland gewijzigd worden in 169.6500 mHz. Door deze noodzakelijke frequentieverandering moet de huidige P2000 randapparatuur van de regionale Brandweer Amsterdam, die nu ruim anderhalf jaar operationeel is, weer ingenomen en aangepast worden.
(06-08-2003)

Eerste C2000 centrale
Brandweer: C2000 radiobediensysteem onder Dimetra versie 5.0 opgeleverd
1 juli 2003
Op maandag 30 juni 2003 is bij de Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken door ITO en TetraNed het eerste Radiobediensysteem draaiend onder het Dimetra netwerk versie 5.0 bedrijfsvaardig opgeleverd (BVO).

De werkzaamheden die tot de BVO hebben geleid, verliepen zo voorspoedig dat van de twee dagen die voor de BVO stonden er maar één is gebruikt. Voorafgaand aan de oplevering is door de Regionale Brandweer Amsterdam, het Brandweer Ondersteuningsteam, ITO en TetraNed intensief samengewerkt om de grootste struikelblokken uit de weg te ruimen.
Guido Dukker, projectleider GMS/C2000 bij de Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken verklaarde zeer content te zijn met de BVO. \"Na alle negatieve berichtgevingen de laatste paar weken kunnen we deze opsteker goed gebruiken. We hadden er dit keer een groot vertrouwen in dat het zou lukken. In al onze planningen qua opleidingen, randapparatuur en oefenen zijn we ervan uitgegaan dat we de BVO probleemloos zouden doorlopen\". Het Dimetra netwerk 5.0 komt volgens planning beschikbaar voor de regio op 11 augustus. De Regionale Brandweer begint in september met de inbouw van de mobilofoons in de voertuigen en hoopt in november de operationalisatie te kunnen starten in de Haarlemmermeer, het korps dat als eerste in maart 2002 operationeel ging met C2000 op Schiphol
( 04-07-2003 )

Rekenkamer kraakt C2000
In december 2002 heeft de Tweede Kamer de Algemene Rekenkamer verzocht een onderzoek in te stellen naar het C2000-project en de invoering van het project Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS). Met deze projecten wilde het kabinet de communicatie tussen brandweer, ambulancediensten en politie versterken, zodat ze elkaar bij rampen beter kunnen bereiken en de hulpverlening aan burgers sneller en effectiever kunnen uitvoeren.

Conclusies
De belangrijkste conclusie van de Algemene Rekenkamer is dat de projectbeheersing onder de maat was. Verder concludeert zij dat niet duidelijk is welke kosten er uiteindelijk mee gemoeid zullen zijn. Ook heeft de Tweede Kamer geen deugdelijk beeld gekregen van de financiële, inhoudelijke en planningstechnische aspecten van het C2000-project.
De beheersing van het project C2000 was onder de maat. Tevens is niet duidelijk welke kosten er uiteindelijk mee gemoeid zullen zijn. Ook heeft de Tweede Kamer geen deugdelijk beeld gekregen van de financiële, inhoudelijke en planningstechnische aspecten van het C2000-project. Dit staat in het rapport Communicatienetwerk C2000 en Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) dat de Algemene Rekenkamer 17 juni 2003 heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

De voortgangsrapportages C2000 aan de Tweede Kamer gaven veelal een te rooskleurig beeld. De omvang van het C2000-project is vanaf het begin onderschat. Zowel de opzet van de projectorganisatie als de projectbeheersing hebben aanvankelijk onvoldoende aandacht gekregen. Het belang van goede communicatie tussen de actoren en het creëren van draagvlak is meermalen onderkend, maar er is onvoldoende uitvoering aan gegeven. Vanaf 2000 is de projectorganisatie op een aantal punten verbeterd.

Uit de ramingen van BZK blijkt dat de kosten van C2000 circa . 700 miljoen en de kosten van GMS circa . 50 miljoen bedragen. De totale investeringskosten van C2000 zijn echter omvangrijker dan uit de projectraming blijkt. Er liggen nog niet geraamde kosten in het verschiet zoals de dekking in bijzondere locaties en de regionale implementatie. Volgens voorlopige schattingen gaat het om minimaal . 80 miljoen. De kosten voor de regio's zijn vanaf het begin onderbelicht.

Aanbevelingen
De Algemene Rekenkamer beveelt aan prioriteit te geven aan het wegnemen van de zorgpunten bij de gebruikers. Tevens zou de communicatie tussen BZK en de gebruikers over de functionaliteiten, de planning en de financiën moeten verbeteren. Ten aanzien van de informatievoorziening aan de Tweede Kamer beveelt zij aan de aanbevelingen gedaan in het Rapport Informatievoorziening Grote Projecten ter harte te nemen.

Reactie staatssecretaris
De staatssecretaris van BZK heeft mede namens de minister van Defensie en de staatssecretaris van VWS gereageerd. Hij geeft aan dat het conceptrapport enerzijds kritisch is, maar anderzijds waardevolle aanbevelingen bevat. Hij deelt de conclusie over de projectbegroting niet. De overige conclusies en aanbevelingen onderschrijft hij op hoofdlijnen.
(18-06-2003)

Vogelzang: afluisteren geen probleem
De Utrechts Korpschef Vogelzang liet op 17 juni weten dat hij het afluisteren van de politie door scannerluisteraars helemaal niet als een probleem ziet. Vanuit het ministerie wordt het afluisteren als een argument voor C2000 genoemd. Inbrekers houden met de scanner bij of de politie in de buurt is en of ze dus veilig kunnen inbreken. Een scanner wordt dan ook in sommige omstandigheden gezien als een inbrekerswerktuig. Alle politieauto\'s zijn dan ook uitgerust met GSM, waarmee gevoelige informatie veilig wordt overgebracht. Als een centralist de melding krijgt van een inbraak die aan de gang is, gaat die melding echt niet via het normale mobilofoonkanaal uit.

Volgens Vogelzang weegt het nadeel van afluisteren niet op tegen het voordeel van afluisteren, namelijk dat de politie een kwart miljoen extra oren en ogen op de weg heeft. Naar schatting luistert 1-2% van de bevolking naar politie en/op brandweer op de scanner, waarmee de hulpdiensten net zo populair zijn als de regionale omroepen. Het aantal burgers dat naar politie en brandweer luistert is een veelvoud van het aantal hulpverleners. In het eigen korps van Vogelzang werd onlangs nog een gewapende overval gepleegd. Een scannerluisteraarster trok uit wat ze hoorde de conclusie dat de politie de verkeerde kant op was gestuurd en dat de verdachte wel eens bij haar langs kon komen. Ze ging achter de vitrage staan kijken en zag een man langskomen die aan het signalement voldeed en iets verstopte in de bosjes. Ze belde 1-1-2, waarna de politiewagens de goede kant op konden worden gestuurd. De man werd ingerekend en de buit teruggevonden op de plek die de scannerluisteraarster aanwees. In een aantal korpsen worden de meldingen soms bewust zo gedaan dat scannerluisteraars mee gaan kijken.

Na invoering van C2000 heeft de politie geen last meer van meeluisterende inbrekers, maar mist men ook het gemak van de meekijkende scannerluisteraar. Veel politiemensen geven informeel wel toe ze na invoering van C2000 een daling van oplossingspercentages vrezen.
( 17-06-2003 )

Rapport rekenkamer vertraagd
Het rapport van de rekenkamer over C2000 is vertraagd. Dat is zojuist bekend geworden. Het rapport zou aanvankelijk op 5 juni gepresenteerd worden, maar dat wordt niet gehaald. Het had vanmorgen om 11 uur bij de drukker moeten zijn, maar dat is niet gehaald. Door de drukke agenda van de kamer wordt het nu op zijn vroegst 11 juni, maar meer waarschijnlijk is 19 juni. Het is mogelijk dat de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport zal besluiten om een parlementaire enquete naar C2000 te gaan houden. Volgens het NOS journaal heeft het ministerie zijn medewerkers al voorbereid op zeer slecht nieuws.

In het rapport staat wat iedereen al weet, namelijk dat C2000 veel duurder wordt dan gevreesd. Tien jaar geleden werd het project begroot op 140 miljoen gulden. Anderhalf jaar maakte burgemeester De Hon bekend dat er op dat moment ongeveer een miljard gulden was uitgegeven. De schattingen lopen nu uiteen van 700 miljoen Euro tot een miljard Euro. Daarmee zou het project zeker tien maal zo duur zijn geworden als begroot.

De vertraging van het rapport past wel bij het project zelf, dat ook steeds vertraagd wordt. Het NOS journaal blijft er aandacht aan besteden. Steeds meer tegenstanders van het project zoeken de pers op om te vertellen dat men er maar beter mee kan stoppen. Het NOS journaal meldde dat het ministerie van Binnenlandse Zaken een rapport over de proef in Amsterdam heeft herschreven. Volgens het NOS-journaal stond in het eerste rapport dat de proef was mislukt, maar is dit herschreven in de richting van een gelukte proef. De eerste berichten van de Drielandenproef die ons informeel bereikten geven aan dat het met de radiodekking van C2000 in Limburg niet best gesteld is. De feitelijke radiodekking blijft volgens een zegsman uit Limburg ver achter bij wat berekend was. Er zou sprake zijn van 80% dekking, waar 95% de ondergrens is.

De hulpdiensten moeten snel duidelijkheid krijgen, want sinds 1996 wordt er nauwelijks nog geïnvesteerd in de analoge netwerken. Die staan op instorten en worden met noodmaatregelen en tweehands apparatuur aan de gang gehouden. Regelmatig lukt het de meldkamers niet om hulpverleners te bereiken, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als C2000 nog verder wordt uitgesteld, vinden een aantal hulpverleningsdiensten het niet langer verantwoord om er nog op te wachten en zullen ze de bedragen die nu gereserveerd staan voor de aankoop van randapparatuur voor C2000 gebruiken om hun analoge netwerken te gaan vernieuwen. Die netwerken kunnen dan weer 8 jaar mee. In die tijd zal er bij die diensten weinig animo zijn om nog verder te gaan met C2000.
( 02-06-2003 )

P2000 van start
Vandaag, 18 februari, maakt de regio Amsterdam officieel kennis met de uitvoering van C2000. De brandweer krijgt de beschikking over 630 alarmeringspagers die via het P2000 netwerk, het C2000 onderdeel dat de alarmering verzorgt, worden aangestuurd. Voorlopig zal het nieuwe systeem nog functioneren naast het oude, om mogelijke kinderziekten het hoofd te kunnen bieden. Zoals bekend maakt P2000 gebruik van een van de oude landelijke brandweeralarmeringsfrequenties, 164.7500 MHz. 
(18-02-2002)

Eerste C2000 toelating
Vandaag krijgt Respond Services BV het eerste CTK-certificaat uitgereikt. CTK is de C2000 Toelatings Keuring van het ITO. Een zware keuring waarbij de hulpdiensten een apparaat testen op zaken als gebruiksvriendelijkheid, softwaretoepassingen etc. etc. De keuring is uitgevoerd door de brandweer van de C2000 testregio Amsterdam. Het certificaat wordt uitgereikt voor de Respond P2000 pager.
( 08-01-2002 )

Radiobediensystemen C2000
De eerste 500 miljoen gulden zijn overgeheveld uit de Staatskas naar TetraNed. Na een eerste opdracht voor de realisering van het radionetwerk ter waarde van 400 miljoen is nu ook de opdracht voor de levering van 26 radiobediensystemen aan het Goudse bedrijf verstrekt. De joint-venture van KPN en Getronics zal ter waarde van 100 miljoen gulden deze systemen, gebouwd en geleverd door Motorola, de komende tijd op de gemeenschappelijke meldkamers van Politie, Brandweer, Ambulance en Marechaussee gaan wegzetten.
( 19-12-2001 )

C2000 nu officieel
C2000 wordt landelijk ingevoerd als nieuw, landelijk dekkend digitaal systeem voor mobiele communicatie voor politie, brandweer, ambulancediensten en de Koninklijke marechaussee. Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uit een proef met C2000 in de regio Amsterdam is gebleken dat het systeem op alle cruciale onderdelen aan de eisen voldoet. Zo meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Van de kosten van 1,5 miljard gulden betaalt het rijk er bijna 1,5. De aangesloten diensten betalen de resterende 400 miljoen. De exploitatiekosten bedragen 180 miljoen gulden per jaar waarvan het rijk 55 miljoen gulden betaalt. Eind 2003 moet C2000 landelijk zijn ingevoerd. Volgens De Vries is C2000 het best beschikbare systeem.
( 10-11-2001 )

NPB wil onderzoek C2000
De Nederlandse Politie Bond wil dat er een vergelijk komt tussen Tetra en TetraPol. Tetra, de digitale telecommunicatiestandaard voor C2000 heeft, zo stelt de NPB in haar vakbondsuitgave van oktober, nog steeds (onoplosbare) problemen. Dit terwijl eenzelfde techniek als TetraPol, al jaren probleemloos draait. De zo voorgestane Europese standaard is er al lang niet meer omdat verschillende landen voor TetraPol hebben gekozen, TetraPol is aanzienlijk goedkoper, Tetra kent dekkingsproblemen, het zo geroemde \"Direct Mode\" van Tetra is volgens specialisten niet mogelijk en meer dan het aloude portofoon-portofoon verkeer blijkt volgens de testen de komende jaren niet mogelijk. De bond dringt er bij de overheid op aan om niet achter een concept te blijven aanhollen dat vooralsnog niet blijkt te voldoen, terwijl er een alternatief voorhanden is.
( 29-10-2001 )

C2000 versneld
Het kabinet heeft besloten om C2000 versneld in te voeren.
In plaats van juli 2004 zal reeds in januari van dat jaar een landelijke dekking moeten zijn bereikt. Staatssecretaris de Vries maakte dit bekend op woensdag 21 februari tijdens de start van de proef in de proef.
Deze beslissing loopt vooruit op de resultaten van de proef in augustus en zal alleen worden teruggedraaid als tijdens de proef fundamentele problemen blijken op te treden. Ook voor de financiële problemen is een oplossing gevonden nu het rijk heeft besloten de aanschaf van de radiobediensystemen voor haar rekening te nemen. Ook betaalt het rijk gedurende de overgangsperiode van oud naar nieuw de exploitatielasten voor C2000.
( 22-02-2001 )

Bron:


Site by: